Selectează o Pagină

 

 

 

 

 

ANUNȚ CONCURS

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Serviciul Public Apa Canal Maldaeni, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale temporar vacante din cadrul Serviciului  Public de Apă Canal Maldaeni, potrivit prevederilor art. IV, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în data de 15.07.2024, după cum urmează:

 

Denumirea postului: CASIER DEBUTANT

Numărul posturilor: 1 post temporar vacant

Nivelul postului: funcţie de execuţie

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

Perioada: determinata 01.08.2024-13.08.2025

 

Calendarul concursului:

     Etapa I :Selectia dosarelor de inscriere

 • Afisarea anuntului de organizare a concursului 28.06.2024
 • Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Maldaeni la data de 15.07.2024
 • Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei  Maldaeni in perioada 01.07.2024-05.07.2024 ,orele 14,00
 • Selecția dosarelor de inscriere la concurs 07.2024
 • Afisarea rezulatului selectiei dosarelor 08.07.2024, orele 16,00
 • Depunerea contestatiilor cu privire la selectia dosarelor de inscriere la concurs pana in data de 09.07.2024 ,orele 16,00
 • Afisarea rezultatelor contestatiilor cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs pana la data de 10.07.2024 orele 16,00

Etapa II: Proba scrisa

 • Proba scrisă se va susține în data de 07.2024  , ora 11:00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării posturilor conform bibliografiei.
 • Afisarea rezultatului probei scrise in data de 16.07.2024 orele 16,00
 • Depunerea contestatiilor cu privire la rezultatul probei scrise pana in data de 17.07.2024
 • Afisarea rezultatelor contestatiilor cu privire la rezultatul probei scrise pana in data de 18.07.2024 orele 16,00

Etapa III :Interviul

 • Interviul va avea loc in data 19.07.2024 ,incepand cu orele 10
 • Afisarea rezultatului interviului in data de 19.07.2024 ,orele 12,00
 • Depunerea contestatiilor cu privire la rezultatul interviului pana la 22.07.2024,orele 16,00.
 • Afisarea rezultatelor contestatiilor cu privire la rezultatul interviului in data de 23.07.2024,orele 10

 

 • Afisarea rezultatelor finale in data de 24.07.2024

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

.

CASIER:

– nivelul studiilor: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă: – nu se solicită.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i)curriculum vitae, model comun European.

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Rezultatele contestațiilor se afișează în termen de o zi lucrătoare de la depunerea lor. Rezultatele finale se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor contestațiilor pentru ultima probă.

 

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante
de CASIER DEBUTANT din cadrul din cadrul Serviciului Public  Apă  Canal Maldaeni, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului local al comunei Maldaeni

 

1.Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar;

2.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu următoarea tematică:

– Partea VI, Titlul III-Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Partea VII-Răspunderea administrativă;

-Partea VlII-Servicii publice.

 1. Regulamentul operaţiunilor de casă aprobat prin Decretul nr. 209/1976;
 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare cu următoarea tematică: Titlul II, Capitolul I-V .
 4. LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii si sanatatii in munca: – Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor.
 5. LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – REPUBLICARE *)

Notă: candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările ulterioare.

Relaţii şi informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Apa Canal Comuna Maldaeni  sau la telefon  0752167675.

 

 

 

Sef Serviciu

Preda Romeo Costin