Selectează o Pagină

ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA COMUNEI MALDAENI

PRIMAR,

 

DISPOZIŢIE

privind desemnarea persoanelor cu atribuții în domeniul liberului acces la informațiile de interes public, precum și organizarea comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public

 

 Primarul Comunei Maldaeni, judetul Teleorman

Având în vedere:

 • Referatul Secretarului General al Comunei Maldaeni prin care propune desemnarea persoanei care va asigura accesul liber la informațiile de interes public,inregistrat la nr. 966./6.03.2024 ;
 • Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul: art. 196, alin.(1), lit. b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite prezenta;

D I S P OZ I Ț I E :

 

Art. 1. Se desemnează următoarele persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Maldaeni,  ca persoane responsabile cu aplicarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

 • Iordache Mariana – inspector superior  ;
 • Sirbu Maria –  administrator public

Art.2. Accesul la informațiile de interes public care se comunică din oficiu se realizează atât pe site-ul oficial al instituției, cât și prin afișare la sediul instituției;

Art.4. Lista cuprinzând informațiile de interes public care se comunică din oficiu se regăsesc în Anexa nr.1 la prezenta dispoziție;

Art.5. Lista documentelor cuprinzând informațiile de interes public produse sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Maldaeni și U.A.T. Comuna Maldaeni altele decât cele care se comunică din oficiu, se regăsesc în Anexa nr.2 la prezenta dispoziție;

Art.6. Lista documentelor cuprinzând informațiile de interes public produse sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Maldaeni și U.A.T. Comuna Maldaeni care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public, se regăsesc în Anexa nr.3 la prezenta dispoziție ;

Art.7. Începând cu data prezentei, orice alte dispoziții care au ca obiect aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, își încetează aplicabilitatea;

Art.8. Secretarul general al comunei Maldaeni , va transmite prezenta dispoziţie Instituției Prefectului – Județului Teleorman pentru verificarea legalității, autorităților și  persoanelor interesate , în termenul prevăzut de lege .

 

               

                        PRIMAR

                OPRINA ION                                                            

 

                                                              Contrasemnează pentru legalitate,

 1.                             Secretarul General

                                                                                                           Cornea Mihaela

 

 

           Maldaeni

Nr.98../8.03.2024

 

 

 

                                 Anexa nr. 1 la dispoziția nr. 98/8.03.2024

Lista cuprinzând informațiile de interes public care se comunică din oficiu

 

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. Programele şi strategiile proprii;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

 

 

                  PRIMAR   

               OPRINA ION                                                            

 

                                                              Contrasemnează pentru legalitate,

 1.                             Secretarul  General

                                                                                                           Cornea Mihaela

 

Anexa nr. 2 la dispoziția nr. 98/8.03.2024

Lista documentelor cuprinzând informațiile de interes public produse sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Maldaeni și U.A.T. Comuna Maldaeni altele decât cele care se comunică din oficiu

 1. Hotărârile cu caracter normativ ale consiliului local şi procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor consiliului local. Hotărârile consiliului local care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii;
 2. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul comunei. Dispoziţiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii;
 3. Expunerile de motive, referatele şi rapoartele de specialitate care stau la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu caracter normativ;
 4. Rpoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 5. Componenţa nominală a consiliului local, inclusiv apartenenţa politică, comisiile de specialitate;
 6. Regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului local, regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciilor publice organizate la nivelul comunei/consiliului local, regulamentul de ordine interioară;
 7. Rapoartele anuale de activitate întocmite de catre consilierii locali, precum si de către primar şi viceprimar;
 8. Rapoarte anuale, trimestriale sau semestriale, întocmite pe domenii de activitate şi în condiţiile legii, care nu conţin date cu caracter personal;
 9. Documente care conţin date statistice la nivelul comunei;
 10. Statutul comunei, informările întocmite de primarul comunei privind starea economico-socială, a comunei, rapoartele anuale de activitate economico-socială, precum şi informări asupra modului de aducere la indeplinire a hotărârilor consiliului local;
 11. Evidenţa creditelor bugetare, informări periodice execuţie venituri, rapoarte execuţie venituri;
 12. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii, note de constatare privind respectarea programului de investiţii, procese-verbale de recepţie finală, procese-verbale de recepţie calitativă;
 13. Procese-verbale de constatare avarii la reţele edilitare, procese-verbale de verificare a serviciilor publice de la nivelul primăriei/comunei, note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente;
 14. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;
 15. Publicaţiile de căsătorie;
 16. Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;
 17. Propuneri de la cetăţeni;
 18. Declaraţiile de avere şi interese ale diferitelor categorii de angajaţi din cadrul primăriei;
 19. Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni;
 20. Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii, aplica sancţiuni şi domeniile de activitate;
 21. Lista proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;
 22. Documentele privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de locuinta, precum şi cu privire la inchirierea sau concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
 23. Lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor;
 24. Minutele dezbaterilor publice;
 25. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier stradal şi construcţii provizorii;
 26. Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizaţiilor de construire/desfiinţare (se pot consulta exclusiv la sediul primăriei, numai de cei care pot face dovada că sunt direcţi interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora);
 27. Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare eliberate;
  Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă : numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea;
 28. Evidenţa dosarelor de : tutelă, curatelă, asistenţa socială a persoanelor vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale;
 29. Lista beneficiarilor venitului minim garantat; activităţile şi locurile în care se prestează munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară la muncă a beneficarilor ajutorului social;
 30. Lista achiziţiilor publice şi a altor licitaţii publice sau concesionări, închirieri efectuate;
 31. Dosarul achiziţiilor publice, a altor licitaţii publice sau concesionări, închirieri efectuate, inclusiv contractele de achiziţii de bunuri lucrări sau servicii şi procesele-verbale de adjudecare;
 32. Documentaţii privind schimburile de teren efectuate;
 33. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;
 34. Documente privind organizarea concursurilor pentru posturile vacante;
 35. Nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetăţeni, informaţii care privesc aplicarea Legii nr. 227/2015;
 36. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi din străinătate, înfrăţirea cu alte comunitaţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale;
 37. Lista asociaţiilor de proprietari;
 38. Lista certificatelor de producător eliberate;
 39. Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul comunei;
 40. Documente privind relaţiile cu O.N.G-uri, programe si colaborări;
 41. Informaţii despre programele cu finanţare externă/internă, rambursabile/nerambursabile, cu/fără cofinanţare locală;
 42. Registrele agricole;
 43. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstiturii dreptului de proprietate.

 

 

 

 

                  PRIMAR   

               OPRINA ION                                                            

 

                                                              Contrasemnează pentru legalitate,

 1.                             Secretarul  General

                                                                                                           Cornea Mihaela

 

 

 

Anexa nr. 3 la dispoziția nr. 98/8.03.2024

 

LISTA informaţiilor şi documentelor care se exceptează de la accesul liber

 

 1. Documentele care conţin informaţii cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, precum şi hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului în măsura în care acestea au caracter individual se comunică numai persoanei la care se referă sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii;
 2. Deliberările consiliului local în cazurile în care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea să nu fie publice, precum sşi documentele însoţitoare intocmite în aceste situaţii;
 3. Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte şi certificate de naştere, de deces, precum şi copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei şi alte asemenea, cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele şi faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei;
 4. Informaţii cuprinse în documentele de identitate ale persoanelor (care au ajuns în baza de dată al autorităţii), precum şi documentele care au stat la baza eliberării acestora;
 5. Informaţiile cu privire la datele personale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul primăriei şi serviciilor publice, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;
 6. Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a naşterii, moarte prezumată;
 7. Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în arhiva proprie;
  Prelucrări de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate;
 8. Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 9. Certificatele de urbanism;
 10. Autorizaţiile de construire;
 11. Cererile, petiţiile, precum şi reclamaţiile şi sesizările adresate primăriei, primarului şi consiliului local, fără acordul semnatarilor;
 12. Informaţiile cu privire la impozitele şi taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstrarea secretului fiscal;
 13. Informaţii primite de la instituţiile bancare, organe de poliţie, parchet şi jandarmerie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial;
 14. Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr. 481/2004 precum întocmite în baza actelor normative în vigoare;
 15. Documentele cu caracter militar care se întocmesc în baza Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, ;
 16. Documentele care se întocmesc în baza Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestări servicii în interes public, republicată;
 17. Documentele şi planuri cu caracter secret care se întocmesc de către serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, documentele comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi ale centrului operativ cu activitate temporară;
 18. Contracte civile, administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate;
 19. Rapoartele de audit intern şi procesele-verbale de control;
 20. Informaţii privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 21. Sesizările şi documentele comisiei de disciplină, informaţiile privind procedura disciplinară şi cele rezultate din cercetarea administrativă;
 22. Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitate acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al părţilor implicate în proces;
 23. Documente conţinute în dosarele de achiziţie publică care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală;
 24. Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 25. Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a datelor.

 

 

 

 

 

                  PRIMAR   

               OPRINA ION                                                            

 

                                                              Contrasemnează pentru legalitate,

 1.                             Secretarul  General

                                                                                                           Cornea Mihaela

 

 

 

 

JUDETUL TELEORMAN                                                                  APROB

PRIMARIA COMUNEI MALDAENI                                                PRIMAR

Nr. 966 / 6.03. 2024                                                                                OPRINA ION

 

 

REFERAT

 

În conformitate cu:

 

 • Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

vă aduc la cunoștință faptul că este necesară actualizarea dispoziției privind aplicarea Legii  nr. 544/2001 privind liberul de acces la informațiile de interes public atât în ceea ce privește persoanele cu atribuții în domeniul liberului acces la informațiile de interes public, precum și reorganizarea comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public

 

 

 1. Secretar General

Cornea Mihaela