Selectează o Pagină

ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

COMUNA MALDAENI

PRIMAR

 

D I S P O Z I Ț I E

privind : convocarea  Consiliului  Local  Maldaeni în ședință ordinară de lucru, in data de 30.01.2024  ora 11,00.

 

Oprina Ion – Primarul comunei Maldaeni , județul Teleorman

 

Având în vedere :

 

  • prevederile art.133, alin.(1) și ale art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și alin.(5)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.106 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.b), art.197 alin.(1) și alin.(4) și cele ale art.199 alin.(1) și alin.(2) ,

 

D I S P U N E :

 

   Art.1.Se convoacă Consiliul Local al comunei Maldaeni , județul Teleorman, în ședință ordinara in data de 30.01.2024 , ora 11,00 , care se va desfasura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Maldaeni ,cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta dispoziție , care face parte integrantă din aceasta .

Art.2.Documentele inscrise in Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate la sediul primariei comunei Maldaeni – biroul secretarului comunei,fiind transmise si consilierilor locali potrivit optiunii acestora.

   Art.3.Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi ,insotite de documentele prevazute de lege,se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Maldaeni.

Art.4.Cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi ,se pot formula si depune amendamente in conditiile art.138 alin.(12 )  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

   Art.5.In conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c) ,ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,si ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004,Legea contenciosului administrativ prezenta Dispozitie se inainteaza Prefectului Judetului Teleorman pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

 

 

PRIMAR

OPRINA ION

CONTRASEMNEAZA

Pt.  SECRETAR general

Iordache Mariana

 

 

                       MALDAENI

                 Nr.15/ 23.01..2024                      

 

Anexă la Dispoziția nr.15/23.01.2024

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI

(redactat în conformitate cu prevederile art.135 alin.(1), alin.(2) și alin.(3)

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ)

 

Ședința ordinară de lucru din data de 31.01.2023 ora 11,00

a Consiliului Local Maldaeni

 

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Aparatul de specialitate al primarului comunei Maldaeni si Serviciul public apa -canal din subordinea Consiliului local al comunei Maldaeni.

 

        Inițiator : Primar

Comisii de avizare proiect de hotărâre:

  1. Comisia de specialitate nr. 1 pentru ACTIVITĂȚI ECONOMICO -FINANCIARE, BUGET-FINANȚE  ȘI  PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALE, AGRICULTURĂ.
  2. Comisia de specialitate nr. 2 pentru ACTIVITĂȚI SOCIAL –CULTURALE ȘI CULTE , PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM , MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ , PROTECȚIE COPII , TINERET ȘI SPORT , ÎNVĂȚĂMÎNT , SĂNĂTATE  ȘI FAMILIE .
  3. Comisia de specialitate nr.3 pentru ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM , JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ,APĂRAREA ORDINII, LINIȘTII PUBLICE ȘI A DREPTURILOR CETĂȚENILOR  .
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre unitatea administrativ teritorială MALDAENI prin Consiliul Local__MALDAENI _cu UAT Roșiori de Vede– reprezentant legal Primar Cîrciumaru Gheorghe Valerică, prin Consiliul Local Roșiori de Vedepentru implementarea proiectului ”Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redreseare și Reziliență, Pilonul II, Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului. Componenta 7 Transformarea digitală

 Inițiator : Primar

Comisii de avizare proiect de hotărâre:

  1. Comisia de specialitate nr. 2 pentru ACTIVITĂȚI SOCIAL –CULTURALE ȘI CULTE , PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM , MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ , PROTECȚIE COPII , TINERET ȘI SPORT , ÎNVĂȚĂMÎNT , SĂNĂTATE  ȘI FAMILIE .

           3..Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta .

                    Inițiator : Primar

  • Comisia de specialitate nr.3 pentru ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI  PRIVAT, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM , JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII, LINIȘTII PUBLICE ȘI A DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

                4.Probleme diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

OPRINA ION