Selectează o Pagină

Convocare 31.05.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

COMUNA MALDAENI

PRIMAR

 

D I S P O Z I Ț I E

privind : convocarea  Consiliului  Local  Maldaeni în ședință ordinară de lucru, in data de 31.05.2022  ora 10,00.

 

Oprina Ion – Primarul comunei Maldaeni , județul Teleorman

 

Având în vedere :

 

 • prevederile art.133, alin.(1) și ale art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și alin.(5)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.106 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.b), art.197 alin.(1) și alin.(4) și cele ale art.199 alin.(1) și alin.(2) ,

 

D I S P U N E :

 

   Art.1.Se convoacă Consiliul Local al comunei Maldaeni , județul Teleorman, în ședință ordinara in data de 31.05.2022 , ora 10,00 , care se va desfasura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Maldaeni ,cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta dispoziție , care face parte integrantă din aceasta .

Art.2.Documentele inscrise in Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate la sediul primariei comunei Maldaeni – biroul secretarului comunei,fiind transmise si consilierilor locali potrivit optiunii acestora.

  Art.3.Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi ,insotite de documentele prevazute de lege,se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Maldaeni.

Art.4.Cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi ,se pot formula si depune amendamente in conditiile art.138 alin.(12 )  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

  Art.5.In conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c) ,ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,si ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004,Legea contenciosului administrativ prezenta Dispozitie se inainteaza Prefectului Judetului Teleorman pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

 

 

PRIMAR

OPRINA ION

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Sirbu  Maria

 

 

 

 

 

                       MALDAENI

                 Nr.177 / 25.05..2022                   

 

Anexă la Dispoziția nr.177./25.05.2022

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

(redactat în conformitate cu prevederile art.135 alin.(1), alin.(2) și alin.(3)

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ)

 

Ședința ordinară de lucru din data de 31.05.2022 ora 10,00

a Consiliului Local Maldaeni

 

1 Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de executie bugetara al comunei Maldaeni pentru anul 2021 ;

        Inițiator : Primar

                           Comisii de avizare proiect de hotărâre :

 1. Comisia de specialitate nr. 1 pentru ACTIVITĂȚI ECONOMICO -FINANCIARE, BUGET-FINANȚE  ȘI  PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, AGRICULTURĂ.
 2. Comisia de specialitate nr. 2 pentru ACTIVITĂȚI SOCIAL –CULTURALE ȘI CULTE PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM , MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ , PROTECȚIE COPII , TINERET ȘI SPORT , ÎNVĂȚĂMÎNT , SĂNĂTATE  ȘI FAMILIE .
 3. Comisia de specialitate nr.3 pentru ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM , JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ,APĂRAREA ORDINII, LINIȘTII PUBLICE ȘI A DREPTURILOR CETĂȚENILOR  .
 4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Maldaeni ,pe anul  2022;

                 Inițiator : Primar

                           Comisii de avizare proiect de hotărâre :

 1. Comisia de specialitate nr. 1 pentru ACTIVITĂȚI ECONOMICO -FINANCIARE, BUGET-FINANȚE  ȘI  PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, AGRICULTURĂ.
 2. Comisia de specialitate nr. 2 pentru ACTIVITĂȚI SOCIAL –CULTURALE ȘI CULTE PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM , MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ , PROTECȚIE COPII , TINERET ȘI SPORT , ÎNVĂȚĂMÎNT , SĂNĂTATE  ȘI FAMILIE .
 3. Comisia de specialitate nr.3 pentru ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM , JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ,APĂRAREA ORDINII, LINIȘTII PUBLICE ȘI A DREPTURILOR CETĂȚENILOR  .
 4.      3. Proiect de hotarare privind  aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 Comuna Maldaeni, aferente semestrului II al anului şcolar 2021 – 2022 .
 5. a) Comisia de specialitate nr. 1 pentru ACTIVITĂȚI ECONOMICO -FINANCIARE, BUGET-FINANȚE ȘI  PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, AGRICULTURĂ.
 6. Comisia de specialitate nr. 2 pentru ACTIVITĂȚI SOCIAL –CULTURALE ȘI CULTE PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM , MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ , PROTECȚIE COPII , TINERET ȘI SPORT , ÎNVĂȚĂMÎNT , SĂNĂTATE  ȘI FAMILIE .
 7. 4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local constituite la nivelul comunei Maldaeni, judeţul Teleorman.

      Inițiator : Primar

                           Comisii de avizare proiect de hotărâre :

 • Comisia de specialitate nr.3 pentru ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM , JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ,APĂRAREA ORDINII, LINIȘTII PUBLICE ȘI A DREPTURILOR CETĂȚENILOR  .

 

        5.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii  prin licitatie publica a unor mijloace fixe  ( tractor U.650 M Remorca 3,5 to ,Plug PP 3.30 si Grapa cu discuri GD 3,4)

                 Inițiator : Primar

                           Comisii de avizare proiect de hotărâre :

 1. Comisia de specialitate nr. 1 pentru ACTIVITĂȚI ECONOMICO -FINANCIARE, BUGET-FINANȚE  ȘI  PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, AGRICULTURĂ.
 2. Comisia de specialitate nr. 2 pentru ACTIVITĂȚI SOCIAL –CULTURALE ȘI CULTE PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM , MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ , PROTECȚIE COPII , TINERET ȘI SPORT , ÎNVĂȚĂMÎNT , SĂNĂTATE  ȘI FAMILIE .
 3. Comisia de specialitate nr.3 pentru ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM , JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ,APĂRAREA ORDINII, LINIȘTII PUBLICE ȘI A DREPTURILOR CETĂȚENILOR  .
 4.           Probleme  diverse.

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

Oprina Ion