Selectează o Pagină

C.L.20.01.2022

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

COMUNA MALDAENI

PRIMAR

 

D I S P O Z I Ț I E

privind : convocarea  Consiliului  Local  Maldaeni în ședință ordinară de lucru, in data de 20.01.2022 , ora 10,00.

 

 

Oprina Ion – Primarul comunei Maldaeni , județul Teleorman

 

Având în vedere :

 

  • prevederile art.133, alin.(1) și ale art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și alin.(5)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.106 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.b), art.197 alin.(1) și alin.(4) și cele ale art.199 alin.(1) și alin.(2) ,

 

D I S P U N E :

 

   Art.1.Se convoacă Consiliul Local al comunei Maldaeni , județul Teleorman, în ședință ordinara in data de 20.01.2022 , ora 10,00 , care se va desfasura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Maldaeni ,cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta dispoziție , care face parte integrantă din aceasta .

Art.2.Documentele inscrise in Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate la sediul primariei comunei Maldaeni – biroul secretarului comunei,fiind transmise si consilierilor locali potrivit optiunii acestora.

  Art.3.Proiectele de hotarare inscris pe ordinea de zi ,insotite de documentele prevazute de lege,se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Maldaeni.

Art.4.Cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi ,se pot formula si depune amendamente in conditiile art.138 alin.(12 )  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

  Art.5.In conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c) ,ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,si ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004,Legea contenciosului administrativ prezenta Dispozitie se inainteaza Prefectului Judetului Teleorman pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

 

PRIMAR

OPRINA ION

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Sirbu  Maria

 

 

                       MALDAENI

                 Nr.13./ 14.01..2022                               

Anexă la Dispoziția nr.13./14.01.2022

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

(redactat în conformitate cu prevederile art.135 alin.(1), alin.(2) și alin.(3)

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ)

 

Ședința ordinară de lucru din data de 20.12.2022 ora 10,00

a Consiliului Local Maldaeni

 

      1.Proiect de hotarare privind  organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Maldaeni, pentru anul scolar 2022-2023.

        Inițiator : Primar

  1. Comisia de specialitate nr. 2 pentru ACTIVITĂȚI SOCIAL –CULTURALE ȘI CULTE, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM , MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ PROTECȚIE COPII , TINERET ȘI SPORT , ÎNVĂȚĂMÎNT , SĂNĂTATE  ȘI FAMILIE .

       2.Proiect de hotarare  privind retragerea din Acordul de cooperare nr.84/03.03.2017 pentru organizarea și exercitarea activității de audit public intern încheiat cu Filiala Județeană Teleorman a Asociației Comunelor din România aprobat prin HCL nr.10/ din 30.03.2017.

        Inițiator : Primar

Comisii de avizare proiect de hotărâre :

  1. Comisia de specialitate nr. 1 pentru ACTIVITĂȚI ECONOMICO -FINANCIARE, BUGET-FINANȚE  ȘI  PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALE, AGRICULTURĂ.
  2. Comisia de specialitate nr. 2 pentru ACTIVITĂȚI SOCIAL –CULTURALE ȘI CULTE , PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM , MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ , PROTECȚIE COPII , TINERET ȘI SPORT , ÎNVĂȚĂMÎNT , SĂNĂTATE  ȘI FAMILIE .
  3. Comisia de specialitate nr.3 pentru ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM , JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ,APĂRAREA ORDINII, LINIȘTII PUBLICE ȘI A DREPTURILOR CETĂȚENILOR  .

 3.Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la   nivelul comunei Maldaeni..

         Inițiator : Primar

  1. Comisia de specialitate nr.3 pentru ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM , JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ,APĂRAREA ORDINII, LINIȘTII PUBLICE ȘI A DREPTURILOR CETĂȚENILOR  .

 

 

PRIMAR

OPRINA ION