Selectează o Pagină

convocare 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA MALDAENI
PRIMAR

D I S P O Z I Ț I E
privind convocarea Consiliului Local Maldaeni în ședință ordinară de lucru, in data de 30.06.2021 , ora 10,00

Oprina Ion -Primarul comunei Maldaeni , județul Teleorman

Având în vedere :
– prevederile art.133, alin.(1) și ale art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și alin.(5)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.106 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.b), art.197 alin.(1) și alin.(4) și cele ale art.199 alin.(1) și alin.(2) ,

D I S P U N E :

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Maldaeni , județul Teleorman, în ședință ordinară in data de 30.06.2021 , ora 10,00 , care se va desfasura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Maldaeni ,cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta dispoziție , care face parte integrantă din aceasta .
Art.2.Documentele inscrise in Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate la sediul primariei comunei Maldaeni – biroul secretarului comunei, fiind transmise si consilierilor locali potrivit optiunii acestora .
Art.3.Proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi ,insotit de documentele prevazute de lege,se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Maldaeni.
Art.4.Cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi ,se pot formula si depune amendamente in conditiile art.138 alin.(12 ) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5.In conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c) ,ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,si ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 , Legea contenciosului administrativ,prezenta Dispozitie se inainteaza Prefectului Judetului Teleorman pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

PRIMAR
OPRINA ION
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Sirbu Maria

 

MALDAENI
Nr..114.. /24.06.2021

Anexă la Dispoziția nr.114./24.06.2021

PROIECT ORDINE DE ZI

(redactat în conformitate cu prevederile art.135 alin.(1), alin.(2) și alin.(3)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ)

Ședința ordinară de lucru din data de 30.06.2021 ora 10,00
a Consiliului Local Maldaeni

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Maldaeni, judeţul Teleorman .
Inițiator : Primar
Comisii de avizare proiect de hotărâre :
a) Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț ;
b) Comisia nr.2 pentru invatamant ,sanatate,cultura ,protectie sociala,activitati sportive si de agreement ;
c) Comisia nr.3 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenești .
2 .Proiect de hotarare privind decontarea din bugetul local a sumei necesare intocmirii autorizatiei de functionare pentru Serviciul public apa-canal Comuna Maldaeni, judetul Teleorman .
Inițiator : Primar
Comisii de avizare proiect de hotărâre :
a) Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț ;
b) Comisia nr.2 pentru invatamant ,sanatate,cultura ,protectie sociala,activitati sportive si de agreement ;
c) Comisia nr.3 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenești .

3. Probleme diverse .

 

PRIMAR
OPRINA ION