Selectează o Pagină

ROMÂNIA

JUDEŢUL TELEORMAN

COMUNA MĂLDĂENI

– PRIMAR –

 

DISPOZIŢIE

privind aprobarea Codului de etică şi de integritate

al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Măldăeni

 

Oprina Ion, primarul comunei Măldăeni , judeţul Teleorman, având în vedere:

– art. 368, art. 373 și art. 558 alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

–   Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, Standardul I – etică, integritate

– Ordonața Guvernului nr.  119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv,  cu modificările și completările ulterioare

– Legea  nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

–  Legea  nr. 571/ 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 196 alin. (1)  b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

D I S P U N E:

 

             Art. 1. Se aprobă   Codul  Etic şi de integritate  al funcţionarilor publici şi personalului  contractual din cadrul Primăriei comunei Măldăeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

          Art. 2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziției nr. 288 din 7.10.2016 privind aprobarea Codului Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Măldăeni .

Art. 3. Prezenta dispoziție va fi publicată pe pagina de internet a unității și va fi afișată la loc vizibil la sediul Primăriei comunei Măldăeni .

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată  conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Secretarul general  va comunica prezenta dispoziţie instituţiilor şi persoanelor interesate.

 

PRIMAR,

Oprina Ion                                                          Contrasemnează – Secretar general,

Sîrbu Maria

 

MĂLDĂENI

Nr.  .108.. din ..14.06.2021

 

 

Anexa  la Dispoziția nr.108  din 14.06.2021

 

CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE

AL FUNCTIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL  DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI  MĂLDĂENI

 

         Generalităţi

 

Codul de etică şi integritate al personalului din cadrul Primăriei comunei Măldăeni  defineşte valorile şi principiile de conduită care guvernează activitatea acestora în relaţiile dintre angajaţi, în relaţia angajaţilor cu instituţia precum şi în relaţia acestora cu mediul extern al instituţiei, astfel încât aceştia să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.
Problematica eticii şi integrităţii vizează 4 componente principale ce sunt reglementate în legislaţia naţională – conduita profesională, conflictul de interese, interdicțiile  şi incompatibilităţile  .

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de etică şi integritate sunt obligatorii pentru toţi salariaţii unităţii, funcţionari publici şi personal contractual.

 

      CAPITOLUI I

 

        Domeniul de aplicare, obiective si principii generale

 

Art.1 Domeniul de aplicare

(1) Codului Etic şi de Integritate al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Măldăeni , reglementează normele de conduită profesională şi de integritate ale salariaţilor, definit în continuare cod etic şi de integritate .

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod etic şi de integritate sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, personal contractual, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică.

Art.2

Obiectivele prezentului cod etic şi de integritate  urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin:

 1. a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Primãriei comunei Măldăeni ;
 2. b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea salariaţilor în exercitarea funcțiilor publice și din partea personalului contractual în exercitarea funcției;
 3. c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii publici, și între cetățeni și Primãrie/Servicii Publice Locale, pe de altă parte.

 

Art.3 Principii generale                       

(1) Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarului public şi personalului contractual sunt cele prevãzute la art. 368 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ și anume: Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică sunt:

 1. a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;
 2. b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcției deținute;
 3. c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
 4. d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

e ) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcției deținute;

f ) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcții le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel în această funcție;

g ) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

 1. h) principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau în altă unitate bugetară, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

(2) Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt următoarele:

 1. a) principiul legalității, conform căruia autoritățile și instituțiile publice din cadrul administrației publice locale, instituțiilor publice de asistență socială, au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
 2. b) principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice sunt ocrotite și promovate de lege;
 3. c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcari ale legii, este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
 4. d) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare.

În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public.

 1. e) principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
 2. f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice și al instituțiilor publice.
 3. g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

h ) principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau în altă unitate bugetară, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

 

Art. 4 Termeni

În înțelesul prezentului cod etic și de integritate , expresiile și termenii prevăzuți la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului privind Codul administrativ, și la art. 3 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalizează încălcări ale legii, au aceleași semnificații de mai jos:

a ) funcționar public – persoană numită într-o funcție publică în condițiile O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

b ) funcția publică – ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autoritățile și instituțiile publice;

c ) personal contractual ori angajat contractual – persoana numită, pe bază de contract individual de muncă, într-o funcție în autoritățile și instituțiile publice în condițiile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările ulterioare;

d ) interes public – acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte;

e ) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către funcționarii publici prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcției publice;

f ) conflict de interese – acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al funcționarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției publice deținute;

g ) informație de interes public – orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei;

h ) informație cu privire la date personale – orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă;

i ) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;

j ) avertizor înseamnă persoana care face o sesizare și care este încadrat în una dintre autoritățile publice sau instituțiile publice;

k ) Comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare și funcționare a autorităților publice sau instituțiilor publice;

l ) Consilier etic/responsabil cu monitorizarea respectării normelor de conduită- funcționar public desemnat de conducătorul instituției/autorității publice, cu scopul de a asigura consilierea/asistența de probleme de etică și monitorizarea respectării normelor de conduită profesională în cadrul instituției/autorității publice.

 

CAPITOLUL II

Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici

şi personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Măldăeni

 

Art. 5 Respectarea Constituției și a legilor

( 1 ) Funcționarii publici au obligația ca prin actele și faptee lor să promoveze supremația legii, să respecte Constituția și legile țării, statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor în relația cu adinistrația publică, precum și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.

( 2 ) Funcționarii publici trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice deținute.

 

Art. 6 Profesionalism și imparțialitate

( 1 ) Funcționarii publici trebuie să exercite funcția publică cu obiectivitate, imparțialitate și independență, fundamentându-și activitatea, soluțiile propuse și deciziile pe dispoziții legale și pe argumente tehnice și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici.

( 2 ) În activitatea profesională, funcționarii publici au obligația de diligență cu privire la promovarea și implementarea soluțiilor și a deciziilor, în condițiile prevăzute la alin.(1).

( 3 ) În exercitarea funcției publice, funcționarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră față de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură și să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerințe sau influențe de orice natură.

( 4 ) Principiul independenței nu poate fi interpretat ca o derogare de la principiul subordonării ierarhice.

 

Art. 7 Obligații în exercitarea dreptului la libera exprimare

( 1 ) Funcționarii publici au dreptul la libera exprimare, în condițiile legii.

( 2 ) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcționarii publici au obligația de a nu aduce atingerea demnității, imaginii, precum și vieții intime, familiale și private a oricărei persoane.

( 3 ) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici au obligația de a respecta demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

( 4 ) În activitatea lor, funcționarii publici au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcționarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

( 5 ) Funcționarii publici au obligația ca în afara exercitării atribuțiilor de serviciu să se abțină de la manifestări discriminatorii față de comunități etnice, religioase, minorități naționale, sexuale, care prin natura lor exced dreptul la opinie a funcționarului public și care sunt în măsură să creeze tensiune între majoritate și minorități, amplificând eventualele stereotipuri și judecăți care există în societate.

( 6 ) Manifestarea unui comportament prevăzut la alin. (5) de către un funcționar public constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestuia la propunerea comisiei de disciplină .

Art. 8 Asigurarea unui serviciu public de calitate

( 1 ) Funcționarii publici au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor autorităților și ale instituțiilor publice.

( 2 ) În exercitarea funcției deținute, funcționarii publici au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.

Art. 9 Loialitatea față de Primăria comunei Măldăeni

( 1 ) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a apăra cu loialitate prestigiul Primăriei comunei Măldăeni  precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

( 2 ) Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis:

a ) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei comunei Măldăeni, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; prevederea se aplică și după încetarea raportului de serviciu / raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi nu prevăd alte termene.

b ) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Primăria comunei Măldăeni are calitate de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens; prevederea se aplică și după încetarea raportului de serviciu / raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

c ) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege; prevederea se aplică și după încetarea raportului de serviciu / raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

d ) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Primăriei comunei Măldăeni  ori ale unor funcționari publici sau angajați contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică și după încetarea raportului de serviciu / raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

e ) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Primăriei comunei Măldăeni.

( 3 ) Prevederile prezentului Cod etic și de integritate nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a funcționarilor publici și a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

( 4 ) Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul Primarului comunei Măldăeni.

Art. 10 Obligația de a informa autoritățile sau instituția publică cu privire la situația personală generatoare de acte juridice.

Funcționarul public și personalul contractual au îndatorirea de a informa autoritatea sau instituția publică, în mod corect și complet, în scris, cu privire la situațiile de fapt și de drept care privesc persoana sa și care sunt generatoare de acte administrative constatatoare în condițiile expres prevăzute de lege.

 

Art. 11 Interdicții și limitări în ceea ce privește implicarea în activitatea politică

( 1 ) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.  ( 2 ) În exercitarea funcției publice, funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis:

a ) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, a fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, precum și pentru activittaea candidaților independenți;

b ) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;

c ) să afișeze, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla și/sau denumirea partidelor politice, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, ale fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, ale candidaților acestora, precum și ale candidaților independenți;

d ) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru a-și exprima sau manifesta convingerile politice;

e ) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.

Art. 12 Îndeplinirea atribuțiilor

( 1 ) Funcționarii publici și personalul contractual răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate.

( 2 ) Funcționarul public și personalul contractual au îndatorirea să îndeplinească dispozițiile primite de la superiorii ierarhici.

( 3 ) Funcționarul public și personalul contractual au dreptul să refuze , în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcționarul public are îndatorirea să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția astfel de situații.

( 4 ) În cazul în care se constată, în condițiile legii, legalitatea dispoziției prevăzute la alin. (3), funcționarul public și personalul contractual răspunde în condițiile legii.

Art. 13 Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcției publice sau a funcției contractuale pe care o dețin, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopurile electorale.

Art. 14 Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu și confidențialitatea

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției publice sau contractuale, în condițiile legii, cu aplicarea dispozițiilor în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public.

Art. 15 Limitele delegării de atribuții

( 1 ) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice sau contractuale vacante se dispune motivat prin act administrativ de către persoana care are competența de numire în funcția publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condițiile prezentului cod.

( 2 ) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice sau contractuale ocupate al cărei titular se află în concediu în condițiile legii sau este delegat în condițiile art. 504 din O.U.G. nR. 57/2019 privind Codul administrativ, ori se află în deplasare în interesul serviciului se stabilește prin fișa postului și operează de drept, în condițiile prezentului cod.

( 3 ) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice sau contractuale nu se poate face prin delegarea tuturor atribuțiilor corespunzătoare unei funcții publice către același funcționar public. Funcționarul public care preia atribuțiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuții și atribuțiile funcției publice sau contractuale pe care o deține, precum și atribuțiile parțial preluate, cu excepția situației în care atribuțiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcției deținute.

( 4 ) În situația în care funcția publică sau contractuală ale cărei atribuții sunt delegate și funcția publică al cărei titular preia parțial atribuțiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcționarul public care preia atribuțiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcționarul public care preia atribuțiile delegate semnează pentru funcția publică sau contractuală ierahic superioară.

( 5 ) Prin excepția de la alin. (3), atribuțiile funcției publice de secretar general al unității administrativ-teritoriale pot fi delegate și în totalitate, pentru perioada prevăzută la alin. (1), conducătorului compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu obligația delegării atribuțiilor proprii către alți funcționari publici.

( 6 ) În situația în care la nivelul unității administrativ-teritoriale postul conducătorului comportamentului juridic este vacant sau temporar vacant, atribuțiile funcției publice de secretar general al unității administrativ-teritoriale pot fi delegate și în totalitate, pentru perioada prevăzută la alin. (1), unui alt funcționar public, cu respectarea alin. (9).

( 7 ) Prin excepție de la alin. (3) și (9), în situația în care la nivelul aparatului de specialitate al primarului nu există un funcționar public căruia să îi fie delegate atribuțiile funcției de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în condițiile alin. (5) sau (6), acestea sunt delegate unui alt funcționar public, în următoarea ordine:

a ) unui funcționar public cu studii superioare de licență absolvită cu diplomă  în specialitatea juridică sau administrativă;

b ) unui funcționar public cu studii superioare de licență;

( 8 ) Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a funcționarului căruia i se deleagă atribuțiile.

( 9 ) Funcționarul care preia atribuțiile delegate trebuie să îndeplinească condițiile de studii și de vechime necesare pentru ocuparea funcției publice sau contractuale ale cărei atribuții îi sunt delegate.

(10) Nu pot fi delegate atribuții funcționarilor publici/contractuali debutanți sau funcționarilor publici /contractuali care exercită funcția în temeiul unui raport de serviciu cu timp parțial.

( 11 ) Funcționarii publici pot îndeplini unele atribuții corespunzătoare unei funcții de demnitate publică, ale unei funcții de autoritate publică sau unei alte funcții publice, numai în condițiile expres prevăzute de lege.

( 12 ) În cazul funcțiilor publice sau contractuale de execuție vacante, cu excepția funcțiilor publice de auditor și consilier juridic, atunci când aceste funcții sunt unice în cadrul autorității sau instituției publice, atribuțiile pot fi delegate către cel puțin doi funcționari publici, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (8) – (10).

Art. 16 Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu și confidențialitatea

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției publice/contractuale, în condițiile legii, cu aplicarea dispozițiilor în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public.

Art. 17 Interdicția privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje

Funcționarii publici și personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori personelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le poate influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice sau a funcțiilor contractuale deținute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Art. 18 Utilizarea responsabilă a resurselor publice

( 1 ) Funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a Primăriei comunei Măldăeni, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.

( 2 ) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând Primăriei comunei Măldăeni numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției publice sau a funcției contractuale deținute.

( 3 ) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care îi revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

( 4 ) Funcționarilor publici și personalului contractual care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistică Primăria comunei Măldăeni pentru realizarea acestora.

Art. 19 Subordonarea ierarhică

Funcționarii publici și personalul contractual ai Primăriei comunei Măldăeni au obligația de a rezolva, în termenele stabilite de către superiori, lucrările și sarcinile repartizate.

Art. 20 Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri

( 1 ) Orice funcționar public sau angajat contractual poate achiziționa, concesiona sau închiria un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a comunei Măldăeni, supus vânzării ( concesionării, închirierii ) în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:

a ) când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute ( concesionate, închiriate );

b ) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării ( concesionării, închirierii ) bunului respectiv;

c ) când poate influența operațiunile de vânzare, concesionare sau închiriere sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea (concesionarea, închirierea) bunului nu au avut acces.

( 2 ) Funcționarilor publici și personalului contractual le sunt interzise furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a comunei Măldăeni, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

( 3 ) Prevederile alin. (1) – (2) se aplică în mod corespunzător și în situația conflictului de interese.

 

Art. 21 Respectarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților

( 1 ) Funcționarii publici și personalul contractual al Primăriei comunei Măldăeni au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, precum și normele de conduită.

( 2 ) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcționarii publici, personalul contractual al Primăriei comunei Măldăeni trebuie să exercite un rol activ, având obligația de a evalua situațiile care pot genera o situație de incompatibilitate sau un conflict de interese și de a acționa pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acestora.

( 3 ) În situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict de interese, funcționarii publici și personalul contractual al Primăriei comunei Măldăeni  au obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilității sau a conflictului de interese, în termen legal.

( 4 ) La numirea într-o funcție publică, la încetarea raportului de serviciu, precum și în alte situații prevăzute de lege, funcționarii publici sunt obligați să prezinte, în condițiile Legii nr.176/2010, cu modificările și completările ulterioare, declarația de avere și declarația de interese. Declarația de avere și declarația de interese se actualizează anual, potrivit legii.

Art. 22 Activitatea publică

( 1 ) Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către unul sau mai mulți funcționari publici desemnați de către primarul comunei Măldăeni prin dispoziția primarului și/sau prin fișa postului.

( 2 ) Funcționarii publici și personalul contractual desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de Primarul comunei Măldăeni .

( 3 ) În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens , funcționarii publici și personalul contractual, pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Primăriei comunei Măldăeni  .

( 4 ) Funcționarii publici și personalul contractual pot participa la elaborarea de publicații, pot elabora și publica articole de specialitate și lucrări literare ori științifice, în condițiile legii.

( 5 ) Funcționarii publici și personalul contractual pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu caracter politic ori a celor care ar putea efectua prestigiul funcției.

( 6 ) În cazurile prevăzute la alin. (4) și (5), funcționarii publici și personalul contractual nu pot utiliza informații și date la care au avut acces în exercitarea funcției, dacă acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

( 7 ) În exercitarea dreptului la replică și la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la imagine, precum și a dreptului la viață intimă, familială și privată, funcționarii publici și personalul contractual își pot exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmații defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

( 8 ) Funcționarii publici și personalul contractual își asumă responsabilitatea pentru apariția publică și pentru conținutul informațiilor prezente, care trebuie să fie în acord cu principiile și normele de conduită prevăzute de prezentul cod.

( 9 ) Prevederile alin. (1) – (8) se aplică indiferent de modalitatea și de mediul de comunicare.

Art. 23 Conduita în relațiile cu cetățenii

( 1 ) În relațiile cu persoanele fizice și cu reprezentanții persoanelor juridice care se adresează Primăriei comunei Măldăeni, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, integritate morală și profesională.

( 2 ) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Primăriei și serviciilor publice subordonate, Consiliul Local al comunei Măldăeni , precum și ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

 1. a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;
 2. b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.
 3. c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

( 3 ) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea legală, clară și eficientă a problemelor cetățenilor. Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorității publice, prin:

 1. a) promovarea unor soluții coerente, similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de fapt, conform principiului tratamentului nediferențiat;
 2. b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

( 4 ) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1) – (3) și de celelalte subiecte ale acestor raporturi.

( 5 ) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să adopte o atitudine demnă și civilizată față de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcției , fiind îndeptățiți, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar.

( 6 ) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a asigura egalitatea de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia  funcționarii publici și personalul contractual au îndatorirea de a preveni și combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuțiilor profesionale.

 

Art. 24 Conduita în cadrul relațiilor internaționale

( 1 ) Funcționarii publici și personalul contractual care reprezintă Primăria comunei Măldăeni  în cadrul unor organizații internaționale, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și Primăriei comunei Măldăeni .

( 2 ) În relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

( 3 ) În deplasările în afara țării, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.

 

Art. 25 Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor

( 1 ) În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici și personalul contractual au obligația să acționeze conform prevderilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.

( 2 ) Funcționarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituția publică, de către alți funcționari publici, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

( 3 ) Funcționarii publici de conducere și personalul contractual cu funcții de conducere sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității autorității sau instituției publice în care își desfășuară activitatea, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

( 4 ) În exercitarea atribuțiilor de coordonare, precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor publice de conducere, funcționarii publici au obligația de a asigura organizarea activității personalului, de a manifesta inițiativă și responsabilitate și de a susține propunerile personalului din subordine.

( 5 ) Funcționarii publici de conducere și personalul contractual cu funcții de conducere au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condițiile legislației specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceștia au obligația:

 1. a) să reprezinte sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competență aferent funcției ocupate și carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;
 2. b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a competențelor fiecărei persoane din subordine;
 3. c) să monitorizeze performața profesională individuală și colectivă a personalului din subordine, să semnaleze în mod individual performanțele necorespunzătoare și să implementeze măsuri destinate ameliorării performanței individuale și, după caz, colective, atunci când este necesar;
 4. d) să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale;
 5. e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat și să propună participarea la programe de formare și perfecționare profesională pentru fiecare persoană din subordine;
 6. f) să delege sarcini și responsabilități, în condițiile legii, persoanelor din subordine care dețin cunoștințele, competențele și îndeplinesc condițiile legale necesare exercitării funcției respective; g) să excludă orice formă de discriminare și de hărțuire, de orice natură și în orice situație, cu privire la personalul din subordine.

( 6 ) În scopul asigurării condițiilor necesare îndeplinirii cu imparțialitate a îndatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice, funcționarii publici de conducere și personalul contractual cu  funcții de conducere au obligația de a nu se angaja în relații patrimoniale cu personalul din subordine.

 

Art. 26 Obligația respectării regimului cu privire la sănătate și securitate în muncă

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în condițiile legii.

 

Art. 27 Protecția datelor Primăria comunei Măldăeni  prin funcționarii publici și personalul contractual este obligată să respecte confidențialitatea în legătură cu datele cu caracter personal, informațiile sau documentele clasificate despre care iau cunoștință în exercitarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu, conform legislației și procedurilor interne aprobate.

 

CAPITOLUL III

Coordonarea, monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită profesională pentru funcționarii publici și personalul contractual

 

Art. 28 Coordonarea

( 1 ) Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează, monitorizează și controlează aplicarea normelor prevăzute de Codul etic și de integritate pentru funcționarii publici.

( 2 ) Ministerul de resort coordonează și controlează aplicarea normelor prevăzute de Codul etic și de integritate, atât pentru funcția publică cât și pentru personalul contractual.

( 3 ) Prin activitatea sa, Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu poate influența derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul Primăriei comunei Măldăeni  desfășurată în conformitate cu prevederile HG nr.1344/2007 privind Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

( 4 ) Prin activitatea sa, Ministerul de resort nu poate influența derularea procedurii disciplinare din cadrul autorităților și instituțiilor publice, desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată.

 

Art. 29 Avertizarea privind fapte de încălcare a legii

( 1 ) Semnalarea unor fapte de încălcare a legii către funcționarii publici și personalul contractual, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește:

a ) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

b ) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene;

c ) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitatea atribuțiilor de serviciu;

d ) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;

e ) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

f ) partizantul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;

g ) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;

h ) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;

i ) incompetența sau neglijența în serviciu;

j ) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;

k ) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

l ) emiterea de acte admnistrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; m ) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al Primăriei comunei Măldăeni ;

n ) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

Art. 30 Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control ( 1 ) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea Primăriei comunei Măldăeni  , după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit care poate atrage răspunderea penală.

( 2 ) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delicte și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

( 3 ) Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute la punctele de mai sus nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

( 4 ) Neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor prevăzute la punctele de mai sus constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legilor în vigoare.

Art. 31 Aspecte privind sesizarea neregularităților și soluționarea acestora

Persoanele care pot semnala cazuri de abateri și de nereguli sunt:

a ) orice angajat al Primăriei comunei Măldăeni ;

b ) orice fost angajat al Primăriei comunei Măldăeni ;

c ) orice persoană care nu are contract de muncă cu Primăria comunei Măldăeni  dar își desfășuară activitatea în cadrul autorității în baza unui contract de prestări de servicii/colaborare încheiat între Primăria comunei Măldăeni   și o terță parte;

d ) reprezentanții unor instituții cu care Primăria comunei Măldăeni  a avut sau are relații de colaborare.

Art. 32 Prin abateri și nereguli se înțelege

a ) orice încălcare a prevederilor Codului etic;

b ) orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică sau declarații profesionale;

c ) management defectuos;

d ) abuz de putere;

e ) un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;

f ) alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;

g ) ascunderea oricărei neglijențe.

Art. 33 Protecția funcționarilor publici și personalului contractual care semnalează nereguli

( 1 ) În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecție după cum urmează:

a ) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, în condițiile art. 4 alin. lit. h, Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii până la proba contrară;

b ) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul Primăriei comunei Măldăeni  au obligația de a invita  și un reprezentant al sindicatului . Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorității publice, instituției publice sau a unității bugetare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

( 2 ) În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, i se ascunde  identitatea.

( 3 ) În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 28 alin. 1 lit. a și b, se vor aplica din oficiu prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.

( 4 ) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credință.

( 5 ) Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași autorități publice, instituții publice sau unități bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare de interes public, protejate prin prezenta lege.

Art. 34 Sesizarea

( 1 ) Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul de resort pot fi sesizate de orice persoană cu privire la :

a ) încălcarea prevederilor prezentului Cod etic de către funcționarii publici și personalul contractual;

b ) constrângerea sau amenințarea exercitată asupra funcționarului public sau asupra personalului contractual pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

( 2 ) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente potrivit legii, din cadrul Primăriei comunei Măldăeni .

( 3 ) Funcționarii publici nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru sesizarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, potrivit legii.

( 4 ) Angajații contractuali nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credință a organelor disciplinare competente, în condițiile legii.

 

Art. 35 Soluționarea sesizării

( 1 ) Rezultatele activității de cercetare pentru funcționarii publici se consemnează într-un raport, pe baza căruia Agenția Națională a Funcționarilor Publici va formula o recomandare către Primăria comunei Măldăeni  cu privire la modul de soluționare a situației cu care a fost sesizată.

( 2 ) Rezultatele activității de centralizare a sesizărilor sau petițiilor pentru personalul contractual se consemnează într-un raport pe baza căruia Ministerul de resort va formula recomandări către Primăria comunei  Măldăeni cu privire la modul de corectare a deficiențelor constatate.

( 3 ) Recomandările Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Ministerului de resort vor fi comunicate:

a ) funcționarului public, personalului contractual sau persoanei care a făcut sesizarea,

b ) funcționarului public sau personalului contractual care face obiectul sesizării,

c ) Primarului comunei Măldăeni .

( 4 ) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluționării, Primăria comunei Măldăeni  are obligația de a comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau după caz Ministerului de resort, modul de soluționare a măsurilor prevăzute în recomandare.

 

Art. 36 Publicitatea cazurilor sesizate

În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului Cod etic și de integritate, consilierul de etică al Primăriei comunei Măldăeni  întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul autorității publici, care după ce sunt aprobate de conducerea Primăriei comunei Măldăeni , se transmit, la termenele și în forma standard stabilite prin instrucțiuni, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

Art. 37 Rolul Primăriei comunei Măldăeni  și a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

( 1 ) În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului Cod etic și de integritate, Primarul comunei Măldăeni  a desemnat un funcționar public pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.

( 2 ) Consilierul de etică exercită următoarele atribuții:

a ) monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice și întocmește rapoarte și anlize cu privire la acestea;

b ) desfășuară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor pblici sau la inițiativa sa atunci când funcționarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

c ) elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și care ar putea determina o încălcare a principiilor și a normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorității sau instituției publice, și propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților;

d ) organizează sesiuni de informare a funcționarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații pentru autoritățile și instituțiile publice pentru respectarea drepturilor cetățenilor în relația cu administrația publică sau cu autoritatea sau instituția publică respectivă;

e ) semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor și normelor de conduită în activitatea funcționarilor publici;

f ) analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu cetățenii și formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;

g ) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația cu publicul, precum și cu privire la opinia acestora despre calitatea    serviciilor oferite de autoritatea sau instituția publică respectivă.

( 3 ) Rapoartele Primăriei comunei Măldăeni  privind respectarea normelor de conduită vor fi centralizate de A.N.F.P. într-o bază de date necesară pentru:

a ) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională, inclusiv a constrângerilor sau amenințărilor exercitate asupra unui funcționar public pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;

b ) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;

c ) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectarea a prevederilor legale.

 

Art. 38 Conflictul de interese privind funcționarii publici

( 1 ) Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana care exercită o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.

( 2 ) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.

( 3 ) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:

a ) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;

b ) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au calitatea de soț sau rudă de gradul I;

c ) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice.

( 4 ) În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință.

( 5 ) În cazurile prevăzute la alin.(3), primarul, la propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcționarului public în cauză, va desemna un alt funcționar public, care are aceeași pregătire și nivel de experiență.

( 6 ) Încălcarea dispozițiilor alin.(4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

 

Art. 39 Incompatibilitățile privind funcționarii publici și personalul contractual

( 1 ) Incompatibilitățile privind funcțiile publice sunt cele reglementate de Constituție, de O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și dispozițiile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată.

( 2 ) Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică.

( 3 ) Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate, după cum urmează:

a ) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

b ) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul public este suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale;

c ) în cadrul regiilor autonome, societățlor comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public;

d ) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

( 4 ) Nu se află în situația de incompatibilitate, funcționarul public care:

a ) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;

b ) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

c ) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actee normative în vigoare.

( 5 ) Nu se află în situație de incompatibilitate funcționarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepția funcționarilor publici care exercită atribuții de control asupra activității derulate în cadrul acesteia și a funcționarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfășurată în cadrul respectivei echipe generează o situație de conflict de interese cu funcția publică pe care o ocupă.

( 6 ) Funcționarii publici care, în exercitarea funcției, au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale sau alte unități cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin.(3) lit. c) nu pot să-și desfășuare activitatea și nu pot acorda consultanța de specialitate la aceste societăți timp de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici.

( 7 ) Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce privește efectuarea unor acte în legătură cu funcția publică pe care o exercită.

( 8 ) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcționarul public este reîncadrat în funcția publică deținută sau într-o funcție similară.

Art. 40 ( 1 ) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcționarii publici respectivi sunt soți sau rude de gradul I.

( 2 ) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care șeful ierarhic direct are calitatea de demnitar. ( 3 ) Persoanele care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunțarea la calitatea de demnitar.

( 4 ) Orice persoană poate sesiza existența situațiilor prevăzute la alin. (1) sau (2).

( 5 ) Situațiile prevăzute la alin. (1) și neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (3) se constată de către șeful ierarhic superior al funcționarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcționarii publici soți sau rude de gradul I.

( 6 ) Situațiile prevăzute la alin. (2) și neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (3) se constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar și funcționarul public soț sau rudă de gradul I.

 

Art. 41 ( 1 ) Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului.

( 2 ) În situația funcționarilor publici care desfășuară activitățile prevăzute la alin.(1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituția publică la care aceștia sunt numiți.

 

Art. 42 ( 1 ) Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o funcție de demnitate publică.

( 2 ) Raportul de serviciu al funcționarului public se supendă:

a ) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;

b ) până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care funcționarul public a fost ales sau numit.

 

Art. 43 ( 1 ) Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.

( 2 ) Funcționarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice și să exprime sau să apere în mod public pozițiile unui partid politic, excepție fac funcționarii publici care ocupă o funcție de auditor intern, care trebuie să fie neutri din punct de vedere politic.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 44 ( 1 ) Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Măldăeni  sunt obligați să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinărilor încredințate de Primăria comunei Măldăeni  sau de șeful ierarhic superior, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită profesională, și să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

( 2 ) La numirea în funcția publică, la revenirea din suspendarea exercițiului funcției publice, încetarea raporturilor de serviciu și anual până la data de 15 iunie cel târziu, funcționarii publici sunt obligați să prezinte, în condițiile legii, Primarului comunei Măldăeni   declarația de avere și declarația de interese pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le desfășoară. Personalul contractual depunde declarații de avere și interese numai în condițiile Legii 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 45 Răspunderea

( 1 ) Încălcarea dispozițiilor prezentului Cod etic și de integritate, atrage răspunderea disciplinară a funcționarilor publici și a personalului contractual, în condițiile legii;

( 2 ) Comisia de disciplină are competența de a cerceta funcționarii publici din cadrul Primăriei comunei Măldăeni  care încalcă prevederile prezentului Cod etic și de integritate și de a propune apliocarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii;

( 3 ) Persoanele desemnate de Primar de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod de către personalul contractual și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, vor avea în vedere respectarea prevederilor Legii nr.53/2003, Codul muncii, republicată;

( 4 ) În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii;

( 5 ) Funcționarii publici și personalul contractual răspund potrivit legii, în cazul în care, prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art. 46 Asigurarea publicității

Pentru informarea cetățenilor se va asigura publicitatea prin afișarea pe site-ul instituției, iar funcționarii publici și personalul contractual cu funcții de decizie vor folosi toate întâlnirile de lucru cu subalternii și cu persoanele din afara Primăriei pentru a promova principiile și normele prezentului Cod etic și de integritate.

Art. 47 Intrarea în vigoare Prezentul Cod etic și de integritate intră în vigoare la data aducerii la cunoștință întregului personal al Primăriei comunei Măldăeni .

Art. 48 Enumerarea normelor de conduită și de integritate a funcționarilor publici și personalului contractual nu este limitativă ci se completează de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare.

Art. 49 Asigurarea publicităţii

Pentru informarea cetățenilor se va asigura publicitatea prin afișarea pe siteul instituţiei , iar funcţionarii publici cu funcţii de decizie vor folosi toate întâlnirile de lucru cu subalternii şi cu persoanele din afara primăriei pentru a promova principiile și normele prezentului cod etic .

Art. 50  Intrarea în vigoare

Prezentul cod de etică şi de integritate al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Măldăeni  intrã în vigoare la data aprobării.

Referințe principale

 Ordonanța de urgență nr. 57/2019;

 Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

 Ordinul MF nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

 Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

 Legea nr.155/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;     

 

   

 

PRIMAR,

Oprina Ion                                                                                 Secretar general,

Sîrbu Maria