Selectează o Pagină

ANUNT CONCURS 25.05.2021

 

A  N  U  N  T

 

PRIMARIA COMUNEI MALDAENI cu sediul in localitatea Maldaeni , str.Principala nr. 40, judetul Teleorman organizeazã concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante in cadrul Compartimentului „ Administrare domeniul public si privat „ aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014,  de:

 

 • 1 post muncitor calificat (tractorist-rutierist ) treapta profesionala III
 • 1 post muncitor calificat ( buldoexcavatorist ) treapta profesionala III

    Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale :

    In conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice, cu modificările şi completarile ulterioare,

 1. a) Are cetatenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) Are capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unitaţile sanitare abilitate;
 6. f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupa caz, de vechime sau ale condiţii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

 

           Conditii specifice

 1. Post muncitor calificat (tractorist-rutierist)
 • să fie absolvent de studii medii /scoala profesionala cu permis conducere categoriile B,C
 • vechime în muncă minim 5 ani

 

 1. Post muncitor calificat (Buldoexcavatorist) :
  • să fie absolvent de studii medii /scoala profesionala cu permis conducere categoria B ;
  • sa faca dovada absolvirii unui curs in specialitatea de conducere si manevrare a utilajelor grele si de terasament ;
  • vechime în muncă minim 5 ani

Acte necesare

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 5. e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 6. f) curriculum vitae.

(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. d), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

   (4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)- d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

                    

        Bibliografia/Tematica stabilita pentru probele concursului sau examenului sunt:

Post muncitor calificat (tractorist-rutierist)

Post muncitor calificat (buldoexcavatorist )

 1. Constituția României (Drepturile ,libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor)
 2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare ( TITLUL V CAP III –Atributiile consiliului local si

 CAP IV.Atributiile primarului)

 1. Hotarirea 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice ,cu modificarile si completarile ulterioare (V Reguli de circulatie ) ;
 2. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (Obligatiile lucratorilor)

 

Concursul se va desfasura astfel:

 1. Selectia dosarelor 05. 2021 ora  12,00
 2. Proba scrisa : 25 .05.2021  ora  10,00
 3. Proba interviu :                   05. 2021 ora  10,00

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului respectiv pana cel tarziu la data  de 14.05.2021 , ora 16,00 la sediul Primăriei Maldaeni , Str.Principala , nr. 40,  Judetul Teleorman  –  compartimentul resurse umane.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Maldaeni , Judetul Teleorman ,  telefon/fax: 0247/337112 ; E-mail : [email protected].

 

 

 

PRIMAR

OPRINA ION